شهید محمد خونزر
 • نام پدر : قلی

 • تاریخ تولد : 1343/11/24

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1368/08/22

 • محل شهادت : بیمارستان نمازی شیراز

 • عملیات : -

 • محل دفن : قالند سفلی

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -