شهید بارونی فتحی چم خانی
 • نام پدر : شکراله

 • تاریخ تولد : 1335/02/11

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 7

 • مزار : 16

 • توضیحات : -

شهید بارونی فتحی چم خانی