شهید نادرقلی نوری
 • نام پدر : امام قلی

 • تاریخ تولد : 1343/06/03

 • محل تولد : لنده

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : قیام

 • شهر/بخش : لنده

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید نادرقلی نوری