شهید نصراله ورزیده
 • نام پدر : حیدر

 • تاریخ تولد : 1332/09/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1371/04/29

 • محل شهادت : جاده سیمان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 10

 • مزار : 1

 • توضیحات : -

شهید نصراله ورزیده