شهید احمد باغرو بهبهانی
 • نام پدر : فرج

 • تاریخ تولد : 1343/10/22

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 2

 • مزار : 6

 • توضیحات : -

شهید احمد باغرو بهبهانی