شهید احمد جوکار
 • نام پدر : خداخواست

 • تاریخ تولد : 1342/09/28

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/29

 • محل شهادت : شرق بصره

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : قنبری

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید احمد جوکار