شهید امراله شیرعلی
 • نام پدر : صفر

 • تاریخ تولد : 1345/07/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : قراردادی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/07

 • محل شهادت : ماووت عراق

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 8

 • مزار : 23

 • توضیحات : -

شهید امراله شیرعلی